Disclaimer

Disclaimer – Afwijzing van de aansprakelijkheid

De gemeenteschool Kortenberg ´De Regenboog´ (verder ´De Regenboog´ genaamd) levert alle mogelijke inspanningen om op deze website actuele en betrouwbare informatie te verschaffen. De Regenboog behoudt het recht deze informatie op eender welk moment te wijzigen en dit zonder voorafgaandelijke verwittiging.

De Regenboog kan echter niet garanderen dat de informatie op deze website juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Derhalve aanvaardt De Regenboog geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de aangeboden of doorverwezen informatie of door het gebruik van de aangeboden diensten, noch voor enige schade (in welke vorm dan ook) of derving, direct of indirect veroorzaakt door het gebruik ervan.

De Regenboog biedt geen garanties voor het beschikbaar zijn van de site, noch van de sites waarnaar doorverwezen wordt. Derhalve aanvaardt De Regenboog geen enkele aansprakelijk voor het al of niet functioneren van deze site of van sites waarnaar doorverwezen wordt. Tevens kan De Regenboog niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele virussen op de site of de server die de informatie toegankelijk maakt, noch voor eender welke andere programma´s en/of data die vanaf deze site of vanaf een doorverwezen site afgehaald worden.

De Regenboog besteedt grote zorg aan naleven van auteursrechten en bronvermeldingen. Eventuele klachten of opmerkingen over mogelijke inbreuken op deze of andere wettelijke bepalingen, of over inbreuken op rechten van derden kunnen gericht worden aan: deregenboog@kortenberg.be

Foto’s worden op deze website gepubliceerd na hiervoor de vereiste toestemming te hebben verkregen van de betrokken personen en/of de ouders of voogd van de betrokken kinderen. U kan deze toestemming intrekken via e-mail (deregenboog@kortenberg.be) of per gewone post (Kloosterstraat 10 – 3070 Kortenberg), met duidelijke vermelding van uw vraag en aanduiding van de foto’s.

Deze website en de inhoud daarvan wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is exclusieve eigendom van De Regenboog. De inhoud mag gebruikt worden voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Ieder ander gebruik of wijziging ervan is verboden. De Regenboog behoudt in elk geval alle rechten op de website en de inhoud daarvan behouden.

Scroll to Top